ANKARA OKULU YAYINLARI
0542 382 74 12

Yeni Proje | İSLAM TARİHİ KLASİKLERİ

Tarihin bir döneminde, belli bir muhatap kitleyi esas alarak inen Kur’an, muhatapları tarafından Hz. Peygamber’in önderliğinde tarih sahnesine taşınmıştır. Bu dönemde gösterilen pratikler ve uygulamalar bize hem kurucu metnin anlaşılması yönünde hem de uygulayıcılarının zihin yapısı hakkında bilgiler verecektir.

Ancak bu bilgilerin günümüze nasıl taşındığı da önemli bir konudur. Tarihi süreç içerisinde ne gibi değişikliklerin yaşandığı, değişen sosyal, ekonomik ve siyasi şartların bu taşınma işinde ne gibi etkisinin olduğu şüphesiz araştırılmaya ve incelenmeye muhtaç konulardır.

Bu açıdan biz Ankara Okulu Yayınları olarak, İlk Dönem İslam Tarihi serisiyle Hicri 3. yüzyıla kadar kaleme alınmış ve bize kadar ulaşmış olan kaynaklarımızı Türkçeye çevirip yayınlamayı uygun gördük. Günümüzde yayımlanan bir çok eserin bu kaynaklara atıfla kaleme alındığı düşünüldüğünde bu çevirilerin yapılması bizin açımızdan bir zorunluluk arz etmekteydi.

Amacımız; tarihte nelerin yaşandığını, nelerin düşünülüp tartışıldığını ve bu tartışmaların hangi paradigmalarla yapıldığını ortaya koyan kaynakları okuyucunun istifadesine sunmaktır. Belki de bu, bize daha geniş düşünme imkanı sağlayacak ve olaylara daha sağlıklı yaklaşımlar ve çözümler üretmemize zemin hazırlayacaktır.

Bu projenin hayata geçmesinde editörlüğü üstlenen Sayın Prof. Dr. Mehmet Azimli’ye özellikle teşekkür ederiz. Bunun yanında çevimenlerimizin hakkını ödemek mümkün değil, hepsine teşekkür ederiz. Son olarak, şimdiye kadar son okumalarımızı yapan Kasım Gezen kardeşimize de teşekkür etmeden olmaz.

Tüm okuyucularımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz ve hatalarımızı anlayışla karşılamalarını ümit ederiz.

Umarız yayınladığımız tüm eserlerle ve İslam Tarihi Klasikleri Serisi projesiyle beklentilerimiz boşa çıkmaz ve kültür dünyamıza bizim de bir nebze katkımız olur.

Ankara Okulu Yayınları


İSLAM TARİHİ KLASİKLERİ

Editör: Prof. Dr. Mehmet Azimli

Yayınlananlar

1- Salim b. Zekvan (70/689), es-Sire (Arapçası ile) çev. Harun Yıldız.

2- İbn Kelbi (204/820), Kitabu’l-Esnam (Arapçası ile), çev. Beyza Bilgin.

3- Kasım b. Sellam (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.

4- Zühri (124/741), el-Meğazi (Arapçası ile), çev. Muhammet Nur Akdoğan.

5- İbn Hibban (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.

6- Ezraki (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.

7- Ebu Hanife Dineveri (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.

8- İbn Kuteybe (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.

9- İbn Rüsteh (300/912), el-Alaku’n-Nefise (Arapçası ile), çev. Ali Fuat Eker.

10-Minkari (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.

11- İbn Zebale (199/814), Ahbaru’l-Medine ve Ezvacu’n-Nebi (Arapçası ile), çev. Fatih Mehmet Yılmaz.

12- Yahya b. Adem (203/818), Kitabu’l-Haraç (Arapçası ile) çev. Osman Eskicioğlu.

13- İbn Habib (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.

14- İbn Ebi Davut (316/927), Kitabu’l-Mesahif (Arapçası ile), çev. Abdülkadir Karakuş.

15- Taberi (310/923) Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, çev. Cemalettin Saylık.

16- Hayyat (300/912), el-İntisar (Arapçası ile), çev. Metin Yıldız.

17- İbn Ebi Şeybe (235/850), Kitabu’l-Meğazi (Arapçası ile) çev. Ramazan Önal, Ahmet Şen.

18- İbn Sellam İbazi (273/887), Kitabun fihi Bedu’l-İslam (Arapçası ile), çev. Selim Yılmaz, Nurullah Aydın.

19- İbn Hayyat (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.

20- Ebu Hanife (150/767), el-Alim ve’l-Müteallim (Arapçası ile), çev. Mustafa Öz.

21- Kasım b. Sellam (224/838), Kitabu’l-İman (Arapçası ile), çev. Sönmez Kutlu.

22- Mes’udi (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, çev. Mithat Eser.

23- Kummi (301/913), Nevbahti (310/922), Makalat ve’l-Fırak, Fıraku’ş-Şia (Arapçası ile), çev. Heyet.

24- İbn Asem (320/932), el-Fütûh, çev. Mehmet Cevher Caduk.

25- İbn Abdirabbih (328/940) el-İkdu’l-Ferid, çev. Musa Kazım Yılmaz.

26- Şeybani/Serahsi (189/805), Şerhu’s-Siyeri’l-Kebir, çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.

27- Şafii (204/820), Siyeru’l-Evzai (Arapçası ile) çev. İbrahim İlhan.

28- Şeybani (189/805), Kitabu’l-Hiyel (Arapçası ile), çev. Saffet Köse.

29- Hamza Isfehani (360/970), Tarihu Sınî Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.

30- Ebu Bekir İbn Arabi (543/1148), el-Avasım mine’l-Kavasım (Arapçası ile), çev. Tahir Tural.

31- İbn İshak (151/768), Siretü İbn İshak, çev. Selahattin Yıldırım.

 

Baskıya Hazırlananlar

32- Yakubi (292/905), et-Tarih, çev. Murat Ağarı, Sedat Seçkin Bozkurt.

33- Hemdani (360/971), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Hayri Alkan.

34- Mesudi (345/956), Mürucu’z-Zeheb, çev. Heyet.

 

Çevirisi Yapılmakta Olanlar

35- Abid b. Şeriyye (67/686), el-Ahbar, çev. Fatih Çakmak.

36- Süleym b. Kays el-Hilali (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.

37- Mamer b. Raşid (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.

38- Rebi b. Habib (180/796), Müsned, çev. Ahmet Özdemir. 

39- Ebu Yusuf (182/798), Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.

40- Ebu Yusuf (182/798), Kitabu’l-Haraç, çev. Süleyman Şahin, Mustafa Yüceer.

41- Fezari (186/801), Kitabu’s-Siyer, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.

42- İbn Kelbi (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.

43- Vakıdi (207/823), Fütuhu’ş-Şam, çev. Musa Bağra, Yusuf Öglü.

44- Kindi/Haşimi (218/833), Risale, çev. Yasin Ulutaş.

45- İbn Hişam (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.

46- Ezdi (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.

47- İbn Habib (245/859), el-Munemmak, çev. Adem Apak-İsmail Güler.

48- İbn Habib (245/859), el-Muğtâlîn, çev. Adem Apak-İsmail Güler.

49- Ali b. Rabbin Taberi (247/861), er-Reddu ala Esnafi’n-Nasara, çev. Necmettin Ekiz.

50- İbn Zenceveyh (251/865) el-Emval, çev. Ahmet Yıldırım.

51- Cahız (255/869), el-Osmaniyye, çev. Muhammed Nur Akdoğan.

52- Cahız (255/869), el-Beyan ve’t-Tebyin, çev. İsmail Araz.

53- İbn Abdülhakem (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.

54- İbn Şebbe (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera, çev. Şahin Bal, Bilal Abır.

55- İbn Abdülhakem (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Mustafa Gerçekçioğlu.

56- Zubeyr Bekkar (256/870) el-Muvaffakiyyat, çev. Yalçın Atalık.

57- Fakihi (275/888) Ahbaru Mekke, çev. Mehmet Yalar, Hasan Taşdelen.

58- İbn Kuteybe Dineveri (276/889), el-Mearif, çev. Harun Bekiroğlu.

59- İbn Kuteybe Dineveri (276/889), Uyunu’l-Ahbar, çev. İsmail Araz.

60- İbn Kuteybe Dineveri (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, çev. İsmail Araz.

61- İbn Tayfur (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.

62- Ebu Zura Dımeşki (281/894) Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.

63- Tüsteri (283/896), Tefsirü’t-Tüsteri, çev. Nurullah Aydın.

64- İbn Fakih (290/902), Kitabu’l-Buldan (Arapçası ile), çev. H. Avni Güllü.

65- Naşi Ekber (293/906), Kitâbü Uṣûli’n-nihal, çev. Hasan Onat.

66- İbn Hayyan Vekii (306/918), Ahbaru’l-Kuzat, çev. Yunus Kocabıyık.

67- Kudame b. Cafer (319/931) el-Harac, çev. M. Nuri Güler.

68- Ebu Hatim Razi (322/934), Kitabu’z-Zine, çev. Âdem Gün.

69- Cehşiyari (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.

70- Mağribi (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.

71- Yazarı Meçhul (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.

72- Makdisi (355/966), el-Bed ve’t-Tarih, çev. Heyet.

73- Ebu’l-Ferec Isfahani (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.

74- Taberani (360/971), el-Evail (Arapçası ile) çev. Hakan Temir.

75- İbn Nedim (385/995), el-Fihrist, çev. Tahsin Koçyiğit.

76- Bakıllani (403/1013), el-İntisâr, çev. Heyet.

77- Şeyh Müfit (413/1022), Evâilü’l-maḳalât, çev. Ali Emre.

78- Şeyh Müfit (413/1022), Taṣḥîḥu’l-iʿtiḳad, çev. Ali Emre.

79- İbn Miskeveyh (421/1030), Tecaribu’l-Umem, çev. Heyet

80- Saymeri (436/1045), Ahbaru Ebi Hanife ve Ashabihi, çev. Fatih Mehmet Yılmaz.

81- Biruni (453/1061), el-Kanunu’l-Mesudi, çev. Seher Parlak.

82- Gerdizi (453/1061), Zeynü’l-Ahbar, çev. Kasım İbadi.

83- İbn Abdilber (463/1071), el-İnbah ve’d-Dürer, çev. Hakan Temir.

84- Beyhaki (470/1077), Tarih-i Beyhak, çev. Yeser Savaş.

85- İdrisi (560/1165), Nüzhetü’l-Müştak, çev. Şehadet Türkeş.

86- Gırnati (566/1171), el-Muğrib (Arapçası ile) çev. Seher Parlak.

87- İbn Hubeyş (584/1188), Gazavat, çev. Kenan Demirayak.

88- İbn Adim (660/1262), Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.

89- İbn Ebi Useybia (668/1269), Uyunu’l-Enba, çev. Zehra Efe.

90- İbn Abdi’z-Zahir (692/1292), er-Ravzu’z-Zahir fi Sireti’l-Meliki’z-Zahir, çev. Musa Demir.

91- İbn Vasıl (697/1298), Müferricü’l-kürub fi Ahbari Beni Eyyub, çev. İlhan Baran.

92- İbn Ferra (698/1299), Nüzhetü’l-Ebsar fi Fezaili’l-Ensar, çev. Hakan Can, Muhammet Abrik.

93- İbn Futi (723/1323), el-Havadisü’l-Camia, çev. Yusuf Büyükyılmaz.

94- Yazarı Meçhul (763/1362), Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.

95- Makrizi (808/1405), İğasetü’l-Ümme, çev. Hakan Can, Muhammet Abrik.

96- Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.

 

Tüm Kategoriler
Yazarlar

Tüm Yazarlar